33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

۹۲ ویدئو ۹۳۲ بازدید

سعد محمد از کشور پاکستان

قرائت آقای سعد محمد از کشور پاکستان در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم فروردین و اردیبهشت ۹۸ برگذار شده بود ارائه کردند

سی و ششمین دوره مسابقات ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان